PŘÍRODA VALAŠSKA

Biota a její vývoj

Významnou přírodní složkou krajiny je biota - tj. soubor rostlinných a živočišných organismů obývajících určitý prostor. Současná biota okresu Vsetín je výsledkem dlouhodobého přirozeného vývoje, který probíhal v těsné závislosti na zdejších ekologických podmínkách prostředí a později pod vlivem stupňujících se aktivit lidské společnosti.

Soubor rostlinných a živočišných druhů žijících spolu s mikroorganismy na určitém stanovišti tvoří životní společenstvo – biocenózu, které je propojeno výměnou látek a energie se svým abiotickým prostředím. Vzniká tak složitý funkční systém - ekosystém (geobiocenóza, Zlatník 1976). Tento systém je schopen určité autoregulace (tj. řídit procesy v něm probíhající - např. množení organismů, vývoj společenstva apod.) a je tak relativně stabilní. Na Vsetínsku se původně vyskytovaly výhradně lesní ekosystémy, které byly výsledkem souhry přírodních činitelů. Ekosystémy mají ve svém vzhledu a struktuře dlouhodobým vývojem zafixované vlivy klimatické, působení reliéfu, horninového podloží, vodního režimu, typu a druhu půd. Tyto vlivy spolurozhodují o druhovém bohatství ekosystémů právě tak jako sama geografická poloha okresu v rámci našeho státu.

 

» 

Vegetační stupně

» 

Vývoj bioty

» 

Vliv lidského osídlení na biotu

 
norway grants město Vsetín ČSOP

Tento projekt je realizován za podpory města
Vsetína a finančních mechanismů EHP/Norsko